Stopnie naukowe - akty prawne

UTWORZONO2019-05-07 14:46, Katarzyna Bojanowska OSTATNIA MODYFIKACJA2021-05-31 13:12, Tomasz Chrabelski

Akty prawne określające tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała Senatu nr 787 z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim


Regulamin nadawania stopni naukowych - tekst ujednolicony

1. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

2. Oświadczenie współautora

3. Oświadczenie autora dotyczące zdeponowania rozprawy w Repozytorium

4. Oświadczenie promotora

5. Wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego

6. Kwestionariusz osobowy

7. Wniosek o wyznaczenie promotora

8. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK

9. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

10. Oświadczenie recenzenta

11. Oświadczenie RODO

12. Wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego


Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim


Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących na kadencję 2019-2020

Uchwała nr 607 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim na kadencję 2019-2020

Uchwała nr 608 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: wyrażenia przez Senat UŁ opinii w sprawie powołania przewodniczących komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim na kadencję 2019-2020


Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 - dyplom doktorski

Załącznik nr 2 - dyplom wspólny

Załącznik nr 3 - dyplom habilitacyjny

Załącznik nr 4 - opis techniczny dyplomu doktorskiego

Załącznik nr 5 - opis techniczny dyplomu wspólnego

Załącznik nr 6 - opis techniczny dyplomu habilitacyjnego


Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie zasad finansowania na Uniwersytecie Łódzkim kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Załącznik do zarządzenia nr 75 z dnia 12.02.2020r.

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik - Tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 76 Rektora UŁ z dnia 12.02.2020r.

Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora UŁ z dnia 19.04.2012r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski (ze zm.)

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.02.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 122 Rektora UŁ z dnia 17.09.2015r. w sprawie określenia procedury poprzedzającej wydanie przez Rektora UŁ decyzji w sprawie nabycia przez osoby określone w art. 21a ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego


Akty prawne dotyczące komisji UŁ ds. stopni naukowych

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.02.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 182 Rektora UŁ z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących

Zarządzenie nr 182 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.09.2020 r. w sprawie: powołania komisji do spraw stopni naukowych działających w Uniwersytecie Łódzkim i ich przewodniczących


Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie: określenia procedury składania dokumentów związanych z objęciem i wykonywaniem funkcji członka komisji do spraw stopni naukowych

Załącznik do Zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2020 r. - oświadczenie